کم کردن عرض قالب

شروع موضوع توسط mammad_fashion ‏28 فوریه 2012 در انجمن قالبهاي 8.3

 1. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  سلام دوست عزیز.

  عزیز این قالب منو 1 نگاه بکنید http://bia2music03.com/ همین طور که میبینید عکس ها اندازشون درست هست ولی از عکس آخر دقت کنید پهنای قالب بیشتر از عکس میخواستم لطف کنید یا خودتون یا به من بگید کدو من اندازه را با عکس درست کنم یعنی یک مقداری باریک تر شه

  سپاس فراوان
  PHP:
  <?php

  //  Theme Designed By: Vaki | Edit By : Naz Graph

  //  Cms By: PhpNuke 8.3 Farsi MT Edition [MashhadTeam]

  $bgcolor1 "#ffffff";
  $bgcolor2 "#fafafa";
  $bgcolor3 "#ededed";
  $bgcolor4 "#cccccc";
  $textcolor1 "#666666";
  $textcolor2 "#666666";

  $ThemeSel get_theme();
  $preloader "1";


  function 
  OpenTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  <div class='op'>
  <div class='op2'>
  <?php
  }

  function 
  CloseTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  </div>
  </div>
  <br>
  <?php
  }

  function 
  OpenTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  <div class='op'>
  <div class='op2'>
  <?php
  }

  function 
  CloseTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  head()
  {
      global 
  $slogan,$name$sitename$banners$nukeurl

  $Version_Num$ab_config$artpage$topic$hlpfile$user$hr

  $theme$cookie$bgcolor1$bgcolor2$bgcolor3$bgcolor4

  $textcolor1$textcolor2$forumpage$adminpage$userpage

  $pagetitle$pagetags;
      
  $ThemeSel get_theme();
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
      @include_once(
  "themes/$ThemeSel/theme.php");
      echo 
  "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 

  Transitional//EN\">\n"
  ;
      echo 
  "<html>\n";
      echo 
  "<head>\n";
      if(
  $name != "Forums"){ 
          echo 
  "<title>$sitename $pagetitle</title>\n";
      }
      if(
  $pagetags !=""){ 
          echo 
  "<META HTTP-EQUIV=\"Content-Type\" CONTENT=

  \"text/html; charset="
  ._CHARSET."\">\n";
          echo 
  "<META HTTP-EQUIV=\"EXPIRES\" CONTENT=\"0\">

  \n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"RESOURCE-TYPE\" CONTENT=

  \"DOCUMENT\">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"DISTRIBUTION\" CONTENT=\"GLOBAL

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"AUTHOR\" CONTENT=\"".addslashes

  ($sitename)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"COPYRIGHT\" CONTENT=\"Copyright 

  (c) by "
  .addslashes($sitename)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"KEYWORDS\" CONTENT=

  \""
  .addslashes($pagetags)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"DESCRIPTION\" CONTENT=

  \""
  .addslashes($slogan)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"ROBOTS\" CONTENT=\"INDEX, FOLLOW

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"REVISIT-AFTER\" CONTENT=\"1 DAYS

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"RATING\" CONTENT=\"GENERAL\">\n";
      }else{
      if(
  $username == $anonymous){include("includes/meta.php");}}
      @include(
  "includes/javascript.php");
      if (
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
          echo 
  "<link REL=\"shortcut icon\" HREF=\"themes/

  $ThemeSel/images/favicon.ico\" TYPE=\"image/x-icon\">\n";
      }
       echo 
  "</script>\n";
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/jquery.min.js

  \"></script>\n"
  ;
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/scrolltopcontrol.js

  \"></script>\n"
  ;
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/jquery_002.js

  \"></script>\n"
  ;


       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/tooltip-text.js

  \"></script>\n"
  ;

  echo 
  "<link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-

  Xromusic/css2/css.css\" type=\"text/css\" />
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-Xromusic/css2/jquery.css\" 

  type=\"text/css\" />
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-Xromusic/css2/base.css\" 

  type=\"text/css\" />\n"
  ;
       
       echo 
  "
       


  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/lightbox_plus.js'></script
  >
  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/SMRcode2.js'></script>

  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/plusone.js'></script>


  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/thickbox.js'></script>


  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/script/thickbox-

  rtl.css' type='text/css' />

  <link rel='StyleSheet' href='themes/NG-Xromusic/style/style.css' 

  type='text/css' />

  <link rel='StyleSheet' href='themes/NG-Xromusic/style/nuketools.css' 

  type='text/css' />

  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/style/nivo-

  slider.css' type='text/css' media='screen' />

  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/style/stylenivo.css' 

  type='text/css' media='screen' />

  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/jquery.innerfade.js'></script>

  <script type='text/javascript'>
  $(document).ready(
  function(){
  $('#news').innerfade({
  animationtype: 'slide',
  speed: 600,
  timeout: 5000,
  type: 'random',
  containerheight: '1em'
  });
  $('ul#portfolio').innerfade({
  speed: 10000,
  timeout: 10000,
  type: 'sequence',
  containerheight: '220px'
  });
  $('.fade').innerfade({
  speed: 5000,
  timeout: 6000,
  type: 'random_start',
  containerheight: '1.5em'
  });
  $('.adi').innerfade({
  speed: 'slow',
  timeout: 5000,
  type: 'random',
  containerheight: '150px'
  });
  });
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  function GetXmlHttpObject()
  {var xmlHttp=null;try
  {xmlHttp=new XMLHttpRequest();}
  catch(e)
  {try
  {xmlHttp=new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');}
  catch(e)
  {xmlHttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');}}
  return xmlHttp;}


  var xmlHttp = new GetXmlHttpObject();
  function sendpa(){
  if(xmlHttp.readyState==4)
  {document.getElementById('p-n').innerHTML =xmlHttp.responseText;
  }else{
  document.getElementById('p-n').innerHTML='';
  }
  }

  function slideMenu (id,work){
  var param='';
  $('#panel').animate({height: 'toggle'}, 500);
  if(work==''){}else{
  param += 'work='+work;
  xmlHttp.open('POST','work.php',true);
  xmlHttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-

  urlencoded');
  xmlHttp.setRequestHeader('Content-length', param.length);
  xmlHttp.setRequestHeader('Connection', 'close');
  xmlHttp.onreadystatechange=sendpa;
  xmlHttp.send(param);
  }
  }

  </script>
  <style>
  .slideLink { margin: 0 0 0 0; }
  .slideLink a { vertical-align: top; margin: 0 0 0 0px; text-

  decoration: none; font-size: 11px; }
  .slideLink a:hover {  text-decoration: none; }
  .slideText { padding: 0 0 0 0px; margin: 0 0 0 0; display: none; }
  .seaimage {width:30px;height:30px}
  </style>


  <!--[if IE 6]><style type='text/css' />.slidemakan {margin-right:-

  980px;}</style><![endif]-->
  <!--[if lt IE 8]><style type='text/css' />.bg-sea {margin-

  right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}</style><![endif]-->
  <!--[if lte IE 8]><style type='text/css' />.bg-sea {margin-

  right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}</style><![endif]-->
  <!--[if IE]>
  <style>
  .bg-sea {margin-right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}
  .seaimage img{width:20px;height:20px;position:absolute;border:0px;}
  input[type=text],input[type=password]{font-size:11px;padding-

  right:5px;padding-left:5px;color:#878787;height:20px;border:1px 

  solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  input[type=submit]{font-size:11px;padding-right:5px;padding-

  left:5px;color:#878787;border:1px solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  input[type=buttom]{font-size:11px;padding-right:5px;padding-

  left:5px;color:#878787;border:1px solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  </style>
  <![endif]-->


  <script type=\"text/javascript\" src=\"themes/NG-

  Xromusic/js/script.js\"></script>

  <Script  src=\"includes/preloader.js\" TYPE=\"text/javascript

  \"></script>

      \n"
  ;
       echo 
  "<link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" 

  title=\"RSS\" href=\"backend.php\">\n"
  ;
       echo 
  "<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/

  $ThemeSel/style/style.css\" TYPE=\"text/css\">\n";
       echo 
  "<Script  src=\"includes/preloader.js\" TYPE=

  \"text/javascript\"></script>\n"
  ;
      if (
  file_exists("includes/custom_files/custom_head.php")) {
          @include_once

  (
  "includes/custom_files/custom_head.php");
      }
      if(
  $ab_config['site_switch'] == 1) {
          echo 
  "<center><img 

  src='images/nukesentinel/disabled.png' border='0' width='120' 

  height='34'></center><br />\n"
  ;
           }
      echo 
  "\n</head>\n";
          if(
  $preloader == 1){

          echo 
  "<div id=\"waitDiv\" onclick=

  \"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-

  height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; 

  background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;

  \"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=

  \"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>"
  ;
          echo 
  "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
          echo 
  "</div>\n";
      }
          
  $u_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

          
  themeheader();
      }

  function 
  themeheader() {
    global 
  $db$prefix,$user,$cookie,$name ,  $prefix$user_prefix

  $db$dbi$sitename$user$cookie$group_id  $prefix

  $multilingual$currentlang$db;
    if(
  $row $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".

  $prefix."_nukesql"))){
      echo 
  "<body dir=\"rtl\"  style='margin: 0; padding: 0;'>\n\n\n";
      
  $username $cookie[1];
      
  $query $db->sql_query("SELECT username FROM ".$prefix."_users 

  WHERE username='
  $username'");
      
  $row $db->sql_fetchrow($query);
      
  $real_name mysql_escape_string($row['username']);
      if (
  $username == "") {
        
  $theuser "&nbsp;&nbsp;کاربر مهمان، خوش آمديد!";
      }else{
        
  $theuser "&nbsp;&nbsp;$real_name ، خوش آمديد!";
      }
      
  $time date("H:i");
      
  $now date("Y-m-d");
      
  $now FormalDate2Hejri1($now);
      
  $now "امروز ".$now."";

      echo
  "
      <div align=center>
  <br />
  <div id='logo'>
  <div class='search'>
  <form action='search.html' method='POST'>
  <input name=query class='bg-sea' >
  <input type='image' src='themes/NG-Xromusic/images/empty.gif' 

  class='seaimage' >
  </form>
  </div>
  </div>
  <div class='menu-bas'>
  <div class='menu-right'><div class='locationdatetime'>

  $now</div></div>
  <div class='menu-left'>
  <div style='float:left;'>
  <a href='' style='margin-left:10px;'>Home</a>

  <a href='modules.php?name=Forums'>Forums</a>
  <a href='search.html'>Search</a>
  <a href='static-13.html'>Advertising</a>
  <a href='feedback/'>Contact Us</a>
  <a her='user/register'>Register</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <br />  <a target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/last.jpg' width='936' 

  height='30' /></a>
  <br />  <a href='http://bia2music03.com/230//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Moein---Majnoon/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/Ymoein.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>

  <a href='http://bia2music03.com/220//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Siavash-Ghomayshi---Tekrar/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/YSIAVASH.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>


  <a href='http://bia2music03.com/272//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Andy---Che-Ehsase-Ghashangi/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/YANDY.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>

  <a href='http://bia2music03.com/249//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/25Band---Hagh-Ba-Tost/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/Y25.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>


  <a target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/sepecial.jpg' width='936' 

  height='30' /></a>
  <br />
  <a href='http://bia2music03.com 'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/masoudEmami.jpg' 

  width='936' height='350' /></a>
  <br />

  <a href='http://bia2music03.com/331//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Farah-%E2%80%93-Baroon/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/farah7.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />

  <a href='http://bia2music03.com/330//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Kamyar-Mahboobi-%E2%80%93-Faseleh/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/kamyar6.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />
  <a href='http://bia2music03.com/'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/sajad8.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />


  <a href='http://bia2music03.com/'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/naderbakhtiari6.jpg' 

  width='936' height='165' /></a>
  <br />
  <div align='center'>
      
            <table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>

          <tr>
  <div align='center'>


  </div>

  </div>

  <div align='center'>


  </div>


          </tr>

      </table>

  </div>
  <div class='base'>
  <div style='width:980px;'>
      
      
      
      
      <tr>
      <td valign=\"top\">
      <table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"3\">
      <tr>"
  ;
      if (
  $name == "Forums") {} else {
        echo 
  "<td width=\"180\" valign=\"top\">
        
        
        
        
        
        
        
        
        "
  ;
        
  blocks(left);
        }
      echo
  "</td><td valign=\"top\">";
      if(
  ads(0) && defined('INDEX_FILE')){
        
  $banner ads(0);
        echo 
  "<div align=\"center\">$banner</div><br>";
      }
    }else{
      
  $string 

  "2KfZitmGINmC2KfZhNioINmF2K7YtdmI2LUg2YbZitmI2YMgOC4wINmB2KfYsdiz2Yo

  g2YXYtNmH2K/YqtmK2YUg2YXZitio2KfYtNivINmIINmB2YLYtyDYr9ixINin2YrZhiD

  Zhtiz2K7ZhyDZgtin2KjZhCDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYp9iz2Kou"
  ;
      
  $string base64_decode($string);
      die(
  "<META http-equiv=Content-Type content=\"text/html; 

  charset=utf-8\"><table dir=\"rtl\" width=\"100%\" height=\"100%

  \"><tr><td valign=\"center\" align=\"center\" style=\"font-

  family:tahoma; font-size:9pt;\">
  $string</td></tr></table>");
    }
  }

  function 
  themefooter() {
                        global 
  $index$foot1$foot2$foot3

  $copyright$db,$prefix $index$foot1$foot2$foot3$copyright 

  $prefix$multilingual$currentlang$db$boxTitle$content

  $pollcomm$user$cookie$userinfo;
                        
      
  $NewsCount 5//Last News For News Ticker
                        
                        
  echo "</td>";
                    if(
  defined('INDEX_FILE')){
                    echo
  "<td width=\"180\" valign=\"top\">
                  

  "
  ;
      
  blocks(right);
      echo 
  "</td>";
    }
    echo 
  "</tr></table>";
    
  $footer_message "$foot1<br>$foot2<br>$foot3<br>$copyright<br>";
    if(
  ads(2)){
      
  $showbanner ads(2);
      echo 
  "<div align=\"center\">$showbanner</div><br>";
    }
    echo
  "</td>
    </tr>
    <tr>
    <td><!--&nbsp; --></td>
    </tr>
    </table>
    </div>  </td>
    </tr>
    </table>
  <div class='bg-footer'>
  <div id='footertools'>
  <a href='#top'><img src='themes/NG-Xromusic/images/s.png' /></a>
  <a href='#' target=_blank><img src='themes/NG-Xromusic/images/t.png' 

  /></a>
  <a href='#' target=_blank><img src='themes/NG-

  Xromusic/images/fb.png' /></a>
  </div>
  <div class='copyright'>
  © Powered By <a href='http://www.phpnuke.ir/' 

  target=_blank>PHPNuke</a> | Edit By <a href='http://foxred.ir/' 

  target=_blank>Fox Red</a>

  </div>
  </div></div>
  "
  ;
    
    
    
  ?>
  <script type="text/javascript">
  var theCharacterTimeout = 50;var theStoryTimeout = 5000;var 

  theWidgetOne = "";var theWidgetTwo = "_";var theWidgetNone = "";var 

  theLeadString = "&nbsp;&nbsp;";var theSummaries = new Array();var 

  theSiteLinks = new Array();var theItemCount = <?=$NewsCount?>;
  <?php
  $query 
  $db->sql_query("SELECT title,sid FROM ".$prefix."_stories  

  ORDER BY sid DESC LIMIT 0 , 
  $NewsCount");
  $arrayNum 0;
  while(
  $row $db->sql_fetchrow($query))
  {
      
  $title filter($row['title'], "nohtml");
      
  $sid filter($row['sid'], "nohtml");
      echo 
  "theSummaries[$arrayNum] = \"$title\";theSiteLinks

  [
  $arrayNum] = \"article-$sid--0-0.html\";\n";
      
  $arrayNum++;

  ?>
  <?
  global $db,$prefix;
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_stories");
  $numrows $db->sql_numrows($result);
  if (
  $numrows != 0)  {
  echo 
  "startTicker();";
  }
  ?>
  </script>
  <?php
    
  }

  function 
  themeindex($aid$informant$datetime$title$counter

  $topics$hometext$notes$r_options$comments$score

  $ratings,$sid$topic_link$topictext_link$topicname_link

  $topicimage_link)
  {
    global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/

  $topicimage_link")){
          
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/

  $topicimage_link";
      }else{
          
  $t_image "$tipath$topicimage_link";
      }
   if(
  $score != 0){
          
  $rated round($score $ratings);
      }else{
          
  $rated 0;
      }
   
    if(
  $comments==0){
      
  $comments "0 نظر  ";
    }else{
      
  $comments "$comments نظر";
    }
    
  $newsLink newslink($sid);
    if(
  $newsLink==""){
      
  $more "<span class=\"statnews\" style=\"cursor:default;

  \"><span style='text-shadow: 0px 1px 3px ;'>ادامه مطلب </span></span><img 

  border=\"0\" src=\"themes/NG-Xromusic/images/more.gif\" width=\"13\" 

  height=\"9\">"
  ;
    }else{
      
  $more "<a class=\"tooltip\" href=\"$newsLink\" title=\"برای دانلود یا 

  خواندن ادامه این مطلب کلیک کنید\"><span class=\"statnews\"><span style='text-shadow: 

  0px 1px 3px ;'>ادامه مطلب</span></span> <img border=\"0\" src=

  \"themes/NG-Xromusic/images/more.gif\" alt=\"برای دانلود یا خواندن ادامه این مطلب کلیک 

  کنید\" width=\"13\" height=\"9\"></a>"
  ;
    }
    
    
    
  $rating_code rating_load($sid);
    echo
  "<div class='news-up-c'>
  <div class='news-up-r'></div>
  <div class='news-up'> <a href='
  $newsLink'  title='$title

  class='tooltip'>
  $title</a></div>
  <div class='news-up-l'></div>
  <div class='news-up-rationg'>
  <div id='unit_long3000'>
  $rating_code
  </div></div>
  </div>
  <div class='news-content-c'>
  <div class='news-content-l'>

  <div class='news-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  <div style='font-size:9px;'>دسته بندی : 
  $topicname_link |  نویسنده : 

  $aid</div>
  <br/>  
  $hometext<br/>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

  <div class='news-down-c'>
  <div class='news-down-r'></div>
  <div class='counter'>بازدید : <span>
  $counter</span></div>
  <div class='date'><span>
  $datetime</span></div>
  <div class='camments'>نظرات : <span>
  $comments</span></div>
  <div class='news-down-l'></div>
  <div class='morenews'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='
  $newsLink

  title='
  $title'>ادامه متن</a></div>
  </div>
  <br />

  \n"
  ;
  }

  function 
  themearticle($aid$informant$datetime$title

  $bodytext$hometext$topics$topicname_link$topicimage_link

  $topictext_link$printpage$notes$counter$score$ratings

  $sid$topic_link){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
    global 
  $admin$sid$tipath;
    
  $ThemeSel get_theme();
    if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
    }else{
      
  $t_image "$tipath$topicimage";
    }
    
  $posted ""._POSTEDON.$datetime "._BY." "
    
  $posted .= get_author($aid);
    
  $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank

  \"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=

  \"16\" alt=\"چاپ مطلب

  \"></a>"
  ;
    if(
  $notes != ""){


  $tag explode("،",$notes);
  for(
  $t=0$t 15$t++){
  $tags "<a href='tags-".$tag[$t].".html'>".$tag[$t]."</a>";
  $tagsnews .= trim($tags);}

      
  $notes "<br><br><b>"._NOTE."</b> $notes\n";
    }else{


      
  $notes "";

    }
    if(
  "$aid== "$informant"){
      
  $content "$thetext$notes\n";
    }else{
      if(
  $informant != "") {
        
  $content "<a href=\"modules.php?

  name=Your_Account&op=userinfo&username=
  $informant\">

  $informant</a> ";
      }else{
        
  $content "$anonymous ";
      }
      
  $content .= ""._WRITES." \"$thetext\"$notes\n";


    }
    echo
  "<div class='news-up-c'>
  <div class='news-up-r'></div>
  <div class='news-up'> <a href='
  $newsLink'  title='$title

  class='tooltip'>
  $title</a></div>
  <div class='news-up-l'></div>
  <div class='news-up-rationg'>
  <div id='unit_long3000'>
  $rating_code
  </div></div>
  </div>
  <div class='news-content-c'>
  <div class='news-content-l'>

  <div class='news-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  <div style='font-size:9px;'>دسته بندی : 
  $topicname_link |  نویسنده : 

  $aid</div>
  <br/>  
  $hometext<br/>$bodytext
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

  <div class='news-down-c'>
  <div class='news-down-r'></div>
  <div class='counter'>بازدید : <span>
  $counter</span></div>
  <div class='date'><span>
  $datetime</span></div>
  <div class='camments'>نظرات : <span>
  $comments</span></div>
  <div class='news-down-l'></div>
  <div class='morenews'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='index.php' 

  title=''>بازگشت</a></div>
  </div>
  <br />"
  ;
  }


  function 
  themesidebox($title$content$themeview=1){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
      if(
  $themeview == 0)
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBPlus";
          
  $Display_Content " display:none;";
      }else
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBMin";
          
  $Display_Content "";
      }
      echo
  "<div class='bg-block'><div class='block-top'> 

  $title</div>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;'> 
  $content
         </div>
  <div class='block-bottom'></div></div>
  <br>\n"
  ;
  }


  function 
  themecenterbox($title$content$themeview=1){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
        if(
  $themeview == 0)
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBPlus";
          
  $Display_Content " display:none;";
      }else
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBMin";
          
  $Display_Content "";
      }
      echo
  "<div class='blocks-up-c'><div class='blocks-up-

  r'></div>
  <div class='blocks-c'> 
  $title</div>
  <div class='blocks-up-l'></div></div>
  <div class='blocks-content-c'><div class='blocks-content-l'><div 

  class='blocks-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  $content</div></div></div></div><div 

  class='blocks-down-c'><div class='blocks-down-r'></div><div 

  class='blocks-down-l'></div></div><br />
  \n"
  ;
  }      function 
  comments_show($tid$deact$fileds$score$c_name

  $datetime$journal$u_website$u_ip$karma$avaimage$comment

  $pagevar$pagefiled$parent$admin_delete_op$admin_edit_op

  $comcode$parentid$classstyle$classtyp$subcomrow$Req_URI){
          global 
  $align$userinfo$admin$user$anonpost

  $admin_file;
          
  $ThemeSel get_theme();
          
  theme_lang();
          echo 
  "
          <style>
              .comment_class1 {border:1px solid #CCCCCC;background-

  color:#C6DEFF;margin:5px 2px 0 2px;}
              .comment_class2 {border:1px solid #CCCCCC;background-

  color:#CFECEC;margin:5px 2px 0 2px;}
          </style>
          <a name=\"
  $tid\"></a>
          <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"
  $classstyle\">
              <tr>
                  <td width=\"100%\">
                      
  $deact
                      
  $fileds";
                      echo
  "<br>"._ON.$datetime";
                      if (
  $c_name != "Anonymous") {
                          
  $r_uid intval($userinfo['user_id']);
                          echo 
  ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?

  name=Your_Account&op=userinfo&username=
  $c_name

  \">"
  ._USERINFO.$c_name</a> ";
                          echo 
  "| <a href=\"Forum/ucp.php?

  i=pm&mode=compose&u=
  $r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
                          echo 
  "$journal) ";
                      }
                      echo 
  "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">

  $u_website</a> <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
                      echo
  "
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td>
                      <table border='0' width='100%'>
                          <tr>
                              <td dir='
  $align' width='80' 

  height='80'><img width='80' height='80' src = '
  $avaimage' border = 

  '0'></td>
                              <td dir='
  $align'>$comment</td>
                          </tr>"
  ;
                          if(
  $subcomrow 0){
                          echo
  "
                          <tr>
                              <td colspan=\"2\"><b>"
  ._REPLYS."</b><br 

  /><br />"
  ;
                              
  display_comments($tid$classtyp);
                              echo
  "</td>
                          </tr>"
  ;
                          }
                      echo
  "</table>";
                      if (
  $anonpost==OR is_admin($admin) OR is_user

  ($user)) {
                          echo 
  "
                              <script>
                                  function replay_to(tid){
                                      document.getElementById

  (\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"
  ._REPLY."</b></td><td><input 

  type='text' value='"
  ._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input 

  type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";       
                                  }
                              </script>
                              <a href=\"
  $Req_URI#commenteditor\"><span 

  onclick=\"replay_to('
  $tid');\" style=\"cursor:pointer;

  \">"
  ._REPLY."</span></a>";
                      }
                      if(
  is_admin($admin)) {
                          echo 
  " | <a href=\"".$admin_file.".php?

  op="
  .$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".

  $pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm

  ('"
  ._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".

  $admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid

  \">"
  ._EDIT."</a><br><br>";
                      } elseif (
  $anonpost != OR is_admin($admin) OR 

  is_user($user)) {
                          echo 
  " ]<br><br>";
                      }
                  echo
  "
                  </td>
              </tr>
          </table>"
  ;
      }  ?>
   
 2. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  PHP:
  <?php

  //  Theme Designed By: Vaki | Edit By : Naz Graph

  //  Cms By: PhpNuke 8.3 Farsi MT Edition [MashhadTeam]

  $bgcolor1 "#ffffff";
  $bgcolor2 "#fafafa";
  $bgcolor3 "#ededed";
  $bgcolor4 "#cccccc";
  $textcolor1 "#666666";
  $textcolor2 "#666666";

  $ThemeSel get_theme();
  $preloader "1";


  function 
  OpenTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  <div class='op'>
  <div class='op2'>
  <?php
  }

  function 
  CloseTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  </div>
  </div>
  <br>
  <?php
  }

  function 
  OpenTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  <div class='op'>
  <div class='op2'>
  <?php
  }

  function 
  CloseTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  head()
  {
      global 
  $slogan,$name$sitename$banners$nukeurl

  $Version_Num$ab_config$artpage$topic$hlpfile$user$hr

  $theme$cookie$bgcolor1$bgcolor2$bgcolor3$bgcolor4

  $textcolor1$textcolor2$forumpage$adminpage$userpage

  $pagetitle$pagetags;
      
  $ThemeSel get_theme();
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
      @include_once(
  "themes/$ThemeSel/theme.php");
      echo 
  "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 

  Transitional//EN\">\n"
  ;
      echo 
  "<html>\n";
      echo 
  "<head>\n";
      if(
  $name != "Forums"){ 
          echo 
  "<title>$sitename $pagetitle</title>\n";
      }
      if(
  $pagetags !=""){ 
          echo 
  "<META HTTP-EQUIV=\"Content-Type\" CONTENT=

  \"text/html; charset="
  ._CHARSET."\">\n";
          echo 
  "<META HTTP-EQUIV=\"EXPIRES\" CONTENT=\"0\">

  \n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"RESOURCE-TYPE\" CONTENT=

  \"DOCUMENT\">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"DISTRIBUTION\" CONTENT=\"GLOBAL

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"AUTHOR\" CONTENT=\"".addslashes

  ($sitename)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"COPYRIGHT\" CONTENT=\"Copyright 

  (c) by "
  .addslashes($sitename)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"KEYWORDS\" CONTENT=

  \""
  .addslashes($pagetags)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"DESCRIPTION\" CONTENT=

  \""
  .addslashes($slogan)."\">\n";
          echo 
  "<META NAME=\"ROBOTS\" CONTENT=\"INDEX, FOLLOW

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"REVISIT-AFTER\" CONTENT=\"1 DAYS

  \">\n"
  ;
          echo 
  "<META NAME=\"RATING\" CONTENT=\"GENERAL\">\n";
      }else{
      if(
  $username == $anonymous){include("includes/meta.php");}}
      @include(
  "includes/javascript.php");
      if (
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
          echo 
  "<link REL=\"shortcut icon\" HREF=\"themes/

  $ThemeSel/images/favicon.ico\" TYPE=\"image/x-icon\">\n";
      }
       echo 
  "</script>\n";
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/jquery.min.js

  \"></script>\n"
  ;
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/scrolltopcontrol.js

  \"></script>\n"
  ;
       
       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/jquery_002.js

  \"></script>\n"
  ;


       echo 
  "<script type=\"text/javascript\" language=

  \"javascript1.2\" src=\"themes/
  $ThemeSel/js/tooltip-text.js

  \"></script>\n"
  ;

  echo 
  "<link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-

  Xromusic/css2/css.css\" type=\"text/css\" />
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-Xromusic/css2/jquery.css\" 

  type=\"text/css\" />
  <link rel=\"stylesheet\" href=\"themes/NG-Xromusic/css2/base.css\" 

  type=\"text/css\" />\n"
  ;
       
       echo 
  "
       


  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/lightbox_plus.js'></script
  >
  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/SMRcode2.js'></script>

  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/plusone.js'></script>


  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/thickbox.js'></script>


  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/script/thickbox-

  rtl.css' type='text/css' />

  <link rel='StyleSheet' href='themes/NG-Xromusic/style/style.css' 

  type='text/css' />

  <link rel='StyleSheet' href='themes/NG-Xromusic/style/nuketools.css' 

  type='text/css' />

  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/style/nivo-

  slider.css' type='text/css' media='screen' />

  <link rel='stylesheet' href='themes/NG-Xromusic/style/stylenivo.css' 

  type='text/css' media='screen' />

  <script type='text/javascript' src='themes/NG-

  Xromusic/script/jquery.innerfade.js'></script>

  <script type='text/javascript'>
  $(document).ready(
  function(){
  $('#news').innerfade({
  animationtype: 'slide',
  speed: 600,
  timeout: 5000,
  type: 'random',
  containerheight: '1em'
  });
  $('ul#portfolio').innerfade({
  speed: 10000,
  timeout: 10000,
  type: 'sequence',
  containerheight: '220px'
  });
  $('.fade').innerfade({
  speed: 5000,
  timeout: 6000,
  type: 'random_start',
  containerheight: '1.5em'
  });
  $('.adi').innerfade({
  speed: 'slow',
  timeout: 5000,
  type: 'random',
  containerheight: '150px'
  });
  });
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  function GetXmlHttpObject()
  {var xmlHttp=null;try
  {xmlHttp=new XMLHttpRequest();}
  catch(e)
  {try
  {xmlHttp=new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');}
  catch(e)
  {xmlHttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');}}
  return xmlHttp;}


  var xmlHttp = new GetXmlHttpObject();
  function sendpa(){
  if(xmlHttp.readyState==4)
  {document.getElementById('p-n').innerHTML =xmlHttp.responseText;
  }else{
  document.getElementById('p-n').innerHTML='';
  }
  }

  function slideMenu (id,work){
  var param='';
  $('#panel').animate({height: 'toggle'}, 500);
  if(work==''){}else{
  param += 'work='+work;
  xmlHttp.open('POST','work.php',true);
  xmlHttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-

  urlencoded');
  xmlHttp.setRequestHeader('Content-length', param.length);
  xmlHttp.setRequestHeader('Connection', 'close');
  xmlHttp.onreadystatechange=sendpa;
  xmlHttp.send(param);
  }
  }

  </script>
  <style>
  .slideLink { margin: 0 0 0 0; }
  .slideLink a { vertical-align: top; margin: 0 0 0 0px; text-

  decoration: none; font-size: 11px; }
  .slideLink a:hover {  text-decoration: none; }
  .slideText { padding: 0 0 0 0px; margin: 0 0 0 0; display: none; }
  .seaimage {width:30px;height:30px}
  </style>


  <!--[if IE 6]><style type='text/css' />.slidemakan {margin-right:-

  980px;}</style><![endif]-->
  <!--[if lt IE 8]><style type='text/css' />.bg-sea {margin-

  right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}</style><![endif]-->
  <!--[if lte IE 8]><style type='text/css' />.bg-sea {margin-

  right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}</style><![endif]-->
  <!--[if IE]>
  <style>
  .bg-sea {margin-right:0px;background-

  color:none;color:#FFFFFF;width:190px;border:0px;height:20px;float:ri

  ght;}
  .seaimage img{width:20px;height:20px;position:absolute;border:0px;}
  input[type=text],input[type=password]{font-size:11px;padding-

  right:5px;padding-left:5px;color:#878787;height:20px;border:1px 

  solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  input[type=submit]{font-size:11px;padding-right:5px;padding-

  left:5px;color:#878787;border:1px solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  input[type=buttom]{font-size:11px;padding-right:5px;padding-

  left:5px;color:#878787;border:1px solid #DEDEDE;background:#FFFFFF;}
  </style>
  <![endif]-->


  <script type=\"text/javascript\" src=\"themes/NG-

  Xromusic/js/script.js\"></script>

  <Script  src=\"includes/preloader.js\" TYPE=\"text/javascript

  \"></script>

      \n"
  ;
       echo 
  "<link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" 

  title=\"RSS\" href=\"backend.php\">\n"
  ;
       echo 
  "<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/

  $ThemeSel/style/style.css\" TYPE=\"text/css\">\n";
       echo 
  "<Script  src=\"includes/preloader.js\" TYPE=

  \"text/javascript\"></script>\n"
  ;
      if (
  file_exists("includes/custom_files/custom_head.php")) {
          @include_once

  (
  "includes/custom_files/custom_head.php");
      }
      if(
  $ab_config['site_switch'] == 1) {
          echo 
  "<center><img 

  src='images/nukesentinel/disabled.png' border='0' width='120' 

  height='34'></center><br />\n"
  ;
           }
      echo 
  "\n</head>\n";
          if(
  $preloader == 1){

          echo 
  "<div id=\"waitDiv\" onclick=

  \"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-

  height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; 

  background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;

  \"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=

  \"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>"
  ;
          echo 
  "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
          echo 
  "</div>\n";
      }
          
  $u_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

          
  themeheader();
      }

  function 
  themeheader() {
    global 
  $db$prefix,$user,$cookie,$name ,  $prefix$user_prefix

  $db$dbi$sitename$user$cookie$group_id  $prefix

  $multilingual$currentlang$db;
    if(
  $row $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".

  $prefix."_nukesql"))){
      echo 
  "<body dir=\"rtl\"  style='margin: 0; padding: 0;'>\n\n\n";
      
  $username $cookie[1];
      
  $query $db->sql_query("SELECT username FROM ".$prefix."_users 

  WHERE username='
  $username'");
      
  $row $db->sql_fetchrow($query);
      
  $real_name mysql_escape_string($row['username']);
      if (
  $username == "") {
        
  $theuser "&nbsp;&nbsp;????? ?????? ??? ?????!";
      }else{
        
  $theuser "&nbsp;&nbsp;$real_name ? ??? ?????!";
      }
      
  $time date("H:i");
      
  $now date("Y-m-d");
      
  $now FormalDate2Hejri1($now);
      
  $now "????? ".$now."";

      echo
  "
      <div align=center>
  <br />
  <div id='logo'>
  <div class='search'>
  <form action='search.html' method='POST'>
  <input name=query class='bg-sea' >
  <input type='image' src='themes/NG-Xromusic/images/empty.gif' 

  class='seaimage' >
  </form>
  </div>
  </div>
  <div class='menu-bas'>
  <div class='menu-right'><div class='locationdatetime'>

  $now</div></div>
  <div class='menu-left'>
  <div style='float:left;'>
  <a href='' style='margin-left:10px;'>Home</a>

  <a href='modules.php?name=Forums'>Forums</a>
  <a href='search.html'>Search</a>
  <a href='static-13.html'>Advertising</a>
  <a href='feedback/'>Contact Us</a>
  <a her='user/register'>Register</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <br />

  <div style=\"width:980;\">


  <a target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/last.jpg' width='936' 

  height='30' /></a>
  <br />  <a href='http://bia2music03.com/230//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Moein---Majnoon/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/Ymoein.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>

  <a href='http://bia2music03.com/220//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Siavash-Ghomayshi---Tekrar/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/YSIAVASH.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>


  <a href='http://bia2music03.com/272//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Andy---Che-Ehsase-Ghashangi/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/YANDY.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>

  <a href='http://bia2music03.com/249//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/25Band---Hagh-Ba-Tost/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/Y25.jpg' width='231' 

  height='165' /></a>


  <a target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/sepecial.jpg' width='936' 

  height='30' /></a>
  <br />
  <a href='http://bia2music03.com 'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/masoudEmami.jpg' 

  width='936' height='350' /></a>
  <br />

  <a href='http://bia2music03.com/331//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Farah-%E2%80%93-Baroon/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/farah7.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />

  <a href='http://bia2music03.com/330//%D8%A2%D9%87%D9%86%DA

  %AF/Kamyar-Mahboobi-%E2%80%93-Faseleh/' target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/kamyar6.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />
  <a href='http://bia2music03.com/'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/sajad8.jpg' width='936' 

  height='165' /></a>
  <br />


  <a href='http://bia2music03.com/'target='_blank'><img 

  src='http://bia2music03.com/music/ALI/new/naderbakhtiari6.jpg' 

  width='936' height='165' /></a>
  <br />
  </div>  <div align='center'>
      
            <table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>

          <tr>
  <div align='center'>


  </div>

  </div>

  <div align='center'>


  </div>


          </tr>

      </table>

  </div>
  <div class='base'>
  <div style='width:980px;'>
      
      
      
      
      <tr>
      <td valign=\"top\">
      <table border=\"0\" width=\"100%\" cellpadding=\"3\">
      <tr>"
  ;
      if (
  $name == "Forums") {} else {
        echo 
  "<td width=\"180\" valign=\"top\">
        
        
        
        
        
        
        
        
        "
  ;
        
  blocks(left);
        }
      echo
  "</td><td valign=\"top\">";
      if(
  ads(0) && defined('INDEX_FILE')){
        
  $banner ads(0);
        echo 
  "<div align=\"center\">$banner</div><br>";
      }
    }else{
      
  $string 

  "2KfZitmGINmC2KfZhNioINmF2K7YtdmI2LUg2YbZitmI2YMgOC4wINmB2KfYsdiz2Yo

  g2YXYtNmH2K/YqtmK2YUg2YXZitio2KfYtNivINmIINmB2YLYtyDYr9ixINin2YrZhiD

  Zhtiz2K7ZhyDZgtin2KjZhCDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYp9iz2Kou"
  ;
      
  $string base64_decode($string);
      die(
  "<META http-equiv=Content-Type content=\"text/html; 

  charset=utf-8\"><table dir=\"rtl\" width=\"100%\" height=\"100%

  \"><tr><td valign=\"center\" align=\"center\" style=\"font-

  family:tahoma; font-size:9pt;\">
  $string</td></tr></table>");
    }
  }

  function 
  themefooter() {
                        global 
  $index$foot1$foot2$foot3

  $copyright$db,$prefix $index$foot1$foot2$foot3$copyright 

  $prefix$multilingual$currentlang$db$boxTitle$content

  $pollcomm$user$cookie$userinfo;
                        
      
  $NewsCount 5//Last News For News Ticker
                        
                        
  echo "</td>";
                    if(
  defined('INDEX_FILE')){
                    echo
  "<td width=\"180\" valign=\"top\">
                  

  "
  ;
      
  blocks(right);
      echo 
  "</td>";
    }
    echo 
  "</tr></table>";
    
  $footer_message "$foot1<br>$foot2<br>$foot3<br>$copyright<br>";
    if(
  ads(2)){
      
  $showbanner ads(2);
      echo 
  "<div align=\"center\">$showbanner</div><br>";
    }
    echo
  "</td>
    </tr>
    <tr>
    <td><!--&nbsp; --></td>
    </tr>
    </table>
    </div>  </td>
    </tr>
    </table>
  <div class='bg-footer'>
  <div id='footertools'>
  <a href='#top'><img src='themes/NG-Xromusic/images/s.png' /></a>
  <a href='#' target=_blank><img src='themes/NG-Xromusic/images/t.png' 

  /></a>
  <a href='#' target=_blank><img src='themes/NG-

  Xromusic/images/fb.png' /></a>
  </div>
  <div class='copyright'>
  © Powered By <a href='http://www.phpnuke.ir/' 

  target=_blank>PHPNuke</a> | Edit By <a href='http://foxred.ir/' 

  target=_blank>Fox Red</a>

  </div>
  </div></div>
  "
  ;
    
    
    
  ?>
  <script type="text/javascript">
  var theCharacterTimeout = 50;var theStoryTimeout = 5000;var 

  theWidgetOne = "";var theWidgetTwo = "_";var theWidgetNone = "";var 

  theLeadString = "&nbsp;&nbsp;";var theSummaries = new Array();var 

  theSiteLinks = new Array();var theItemCount = <?=$NewsCount?>;
  <?php
  $query 
  $db->sql_query("SELECT title,sid FROM ".$prefix."_stories  

  ORDER BY sid DESC LIMIT 0 , 
  $NewsCount");
  $arrayNum 0;
  while(
  $row $db->sql_fetchrow($query))
  {
      
  $title filter($row['title'], "nohtml");
      
  $sid filter($row['sid'], "nohtml");
      echo 
  "theSummaries[$arrayNum] = \"$title\";theSiteLinks

  [
  $arrayNum] = \"article-$sid--0-0.html\";\n";
      
  $arrayNum++;

  ?>
  <?
  global $db,$prefix;
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_stories");
  $numrows $db->sql_numrows($result);
  if (
  $numrows != 0)  {
  echo 
  "startTicker();";
  }
  ?>
  </script>
  <?php
    
  }

  function 
  themeindex($aid$informant$datetime$title$counter

  $topics$hometext$notes$r_options$comments$score

  $ratings,$sid$topic_link$topictext_link$topicname_link

  $topicimage_link)
  {
    global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/

  $topicimage_link")){
          
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/

  $topicimage_link";
      }else{
          
  $t_image "$tipath$topicimage_link";
      }
   if(
  $score != 0){
          
  $rated round($score $ratings);
      }else{
          
  $rated 0;
      }
   
    if(
  $comments==0){
      
  $comments "0 ???  ";
    }else{
      
  $comments "$comments ???";
    }
    
  $newsLink newslink($sid);
    if(
  $newsLink==""){
      
  $more "<span class=\"statnews\" style=\"cursor:default;

  \"><span style='text-shadow: 0px 1px 3px ;'>????? ???? </span></span><img 

  border=\"0\" src=\"themes/NG-Xromusic/images/more.gif\" width=\"13\" 

  height=\"9\">"
  ;
    }else{
      
  $more "<a class=\"tooltip\" href=\"$newsLink\" title=\"???? ?????? ?? 

  ?????? ????? ??? ???? ???? ????\"><span class=\"statnews\"><span style='text-shadow: 

  0px 1px 3px ;'>????? ????</span></span> <img border=\"0\" src=

  \"themes/NG-Xromusic/images/more.gif\" alt=\"???? ?????? ?? ?????? ????? ??? ???? ???? 

  ????\" width=\"13\" height=\"9\"></a>"
  ;
    }
    
    
    
  $rating_code rating_load($sid);
    echo
  "<div class='news-up-c'>
  <div class='news-up-r'></div>
  <div class='news-up'> <a href='
  $newsLink'  title='$title

  class='tooltip'>
  $title</a></div>
  <div class='news-up-l'></div>
  <div class='news-up-rationg'>
  <div id='unit_long3000'>
  $rating_code
  </div></div>
  </div>
  <div class='news-content-c'>
  <div class='news-content-l'>

  <div class='news-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  <div style='font-size:9px;'>???? ???? : 
  $topicname_link |  ??????? : 

  $aid</div>
  <br/>  
  $hometext<br/>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

  <div class='news-down-c'>
  <div class='news-down-r'></div>
  <div class='counter'>?????? : <span>
  $counter</span></div>
  <div class='date'><span>
  $datetime</span></div>
  <div class='camments'>????? : <span>
  $comments</span></div>
  <div class='news-down-l'></div>
  <div class='morenews'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='
  $newsLink

  title='
  $title'>????? ???</a></div>
  </div>
  <br />

  \n"
  ;
  }

  function 
  themearticle($aid$informant$datetime$title

  $bodytext$hometext$topics$topicname_link$topicimage_link

  $topictext_link$printpage$notes$counter$score$ratings

  $sid$topic_link){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
    global 
  $admin$sid$tipath;
    
  $ThemeSel get_theme();
    if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
    }else{
      
  $t_image "$tipath$topicimage";
    }
    
  $posted ""._POSTEDON.$datetime "._BY." "
    
  $posted .= get_author($aid);
    
  $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank

  \"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=

  \"16\" alt=\"??? ????

  \"></a>"
  ;
    if(
  $notes != ""){


  $tag explode("?",$notes);
  for(
  $t=0$t 15$t++){
  $tags "<a href='tags-".$tag[$t].".html'>".$tag[$t]."</a>";
  $tagsnews .= trim($tags);}

      
  $notes "<br><br><b>"._NOTE."</b> $notes\n";
    }else{


      
  $notes "";

    }
    if(
  "$aid== "$informant"){
      
  $content "$thetext$notes\n";
    }else{
      if(
  $informant != "") {
        
  $content "<a href=\"modules.php?

  name=Your_Account&op=userinfo&username=
  $informant\">

  $informant</a> ";
      }else{
        
  $content "$anonymous ";
      }
      
  $content .= ""._WRITES." \"$thetext\"$notes\n";


    }
    echo
  "<div class='news-up-c'>
  <div class='news-up-r'></div>
  <div class='news-up'> <a href='
  $newsLink'  title='$title

  class='tooltip'>
  $title</a></div>
  <div class='news-up-l'></div>
  <div class='news-up-rationg'>
  <div id='unit_long3000'>
  $rating_code
  </div></div>
  </div>
  <div class='news-content-c'>
  <div class='news-content-l'>

  <div class='news-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  <div style='font-size:9px;'>???? ???? : 
  $topicname_link |  ??????? : 

  $aid</div>
  <br/>  
  $hometext<br/>$bodytext
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

  <div class='news-down-c'>
  <div class='news-down-r'></div>
  <div class='counter'>?????? : <span>
  $counter</span></div>
  <div class='date'><span>
  $datetime</span></div>
  <div class='camments'>????? : <span>
  $comments</span></div>
  <div class='news-down-l'></div>
  <div class='morenews'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='index.php' 

  title=''>??????</a></div>
  </div>
  <br />"
  ;
  }


  function 
  themesidebox($title$content$themeview=1){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
      if(
  $themeview == 0)
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBPlus";
          
  $Display_Content " display:none;";
      }else
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBMin";
          
  $Display_Content "";
      }
      echo
  "<div class='bg-block'><div class='block-top'> 

  $title</div>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;'> 
  $content
         </div>
  <div class='block-bottom'></div></div>
  <br>\n"
  ;
  }


  function 
  themecenterbox($title$content$themeview=1){

  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
        if(
  $themeview == 0)
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBPlus";
          
  $Display_Content " display:none;";
      }else
      {
          
  $CBSB_Class "CBSBMin";
          
  $Display_Content "";
      }
      echo
  "<div class='blocks-up-c'><div class='blocks-up-

  r'></div>
  <div class='blocks-c'> 
  $title</div>
  <div class='blocks-up-l'></div></div>
  <div class='blocks-content-c'><div class='blocks-content-l'><div 

  class='blocks-content-r'>
  <div style='margin-right:10px;margin-left:10px;padding-

  top:10px;padding-bottom:10px;'>
  $content</div></div></div></div><div 

  class='blocks-down-c'><div class='blocks-down-r'></div><div 

  class='blocks-down-l'></div></div><br />
  \n"
  ;
  }      function 
  comments_show($tid$deact$fileds$score$c_name

  $datetime$journal$u_website$u_ip$karma$avaimage$comment

  $pagevar$pagefiled$parent$admin_delete_op$admin_edit_op

  $comcode$parentid$classstyle$classtyp$subcomrow$Req_URI){
          global 
  $align$userinfo$admin$user$anonpost

  $admin_file;
          
  $ThemeSel get_theme();
          
  theme_lang();
          echo 
  "
          <style>
              .comment_class1 {border:1px solid #CCCCCC;background-

  color:#C6DEFF;margin:5px 2px 0 2px;}
              .comment_class2 {border:1px solid #CCCCCC;background-

  color:#CFECEC;margin:5px 2px 0 2px;}
          </style>
          <a name=\"
  $tid\"></a>
          <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"
  $classstyle\">
              <tr>
                  <td width=\"100%\">
                      
  $deact
                      
  $fileds";
                      echo
  "<br>"._ON.$datetime";
                      if (
  $c_name != "Anonymous") {
                          
  $r_uid intval($userinfo['user_id']);
                          echo 
  ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?

  name=Your_Account&op=userinfo&username=
  $c_name

  \">"
  ._USERINFO.$c_name</a> ";
                          echo 
  "| <a href=\"Forum/ucp.php?

  i=pm&mode=compose&u=
  $r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
                          echo 
  "$journal) ";
                      }
                      echo 
  "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">

  $u_website</a> <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
                      echo
  "
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td>
                      <table border='0' width='100%'>
                          <tr>
                              <td dir='
  $align' width='80' 

  height='80'><img width='80' height='80' src = '
  $avaimage' border = 

  '0'></td>
                              <td dir='
  $align'>$comment</td>
                          </tr>"
  ;
                          if(
  $subcomrow 0){
                          echo
  "
                          <tr>
                              <td colspan=\"2\"><b>"
  ._REPLYS."</b><br 

  /><br />"
  ;
                              
  display_comments($tid$classtyp);
                              echo
  "</td>
                          </tr>"
  ;
                          }
                      echo
  "</table>";
                      if (
  $anonpost==OR is_admin($admin) OR is_user

  ($user)) {
                          echo 
  "
                              <script>
                                  function replay_to(tid){
                                      document.getElementById

  (\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"
  ._REPLY."</b></td><td><input 

  type='text' value='"
  ._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input 

  type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";       
                                  }
                              </script>
                              <a href=\"
  $Req_URI#commenteditor\"><span 

  onclick=\"replay_to('
  $tid');\" style=\"cursor:pointer;

  \">"
  ._REPLY."</span></a>";
                      }
                      if(
  is_admin($admin)) {
                          echo 
  " | <a href=\"".$admin_file.".php?

  op="
  .$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".

  $pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm

  ('"
  ._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".

  $admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid

  \">"
  ._EDIT."</a><br><br>";
                      } elseif (
  $anonpost != OR is_admin($admin) OR 

  is_user($user)) {
                          echo 
  " ]<br><br>";
                      }
                  echo
  "
                  </td>
              </tr>
          </table>"
  ;
      }  ?>
  به خط 469 این قالب

  PHP:
  <div style=\"width:980;\">
  و به خط 683

  PHP:
   </div>
  اضافه شده.
   
 3. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  اضافه شده ؟ یا باید اضافه کنم ؟
   
 4. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  نه اضافه شده
   
 5. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  تغیر نکرد پس چرا ؟
   
 6. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  کد زیر رو پیدا کنید:

  PHP:
  <div class='base'>
  <
  div style='width:980px;'>
  980 رو عرض قالب شماست به هر اندازه خواستید تغییر بدید.

  در خط 730 هست